Persoonlijke Balanced Scorecard


  homepage   artikelen   persoonlijke balanced scorecard   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Persoonlijke Balanced Scorecard

Door Wijnand Vette - 16-01-2004
Organisatieverbetering is lange tijd gestoeld geweest op het, “modelmatig” vertalen van de strategische missie en visie, middels KSF’s, PI’s, en (sub)doelstellingen naar persoonlijke doelstellingen. Denk hierbij aan het gangbare Balance Scorecard-concept (Kaplan en Norton 1996, 2000), huidige verbetermanagementmodellen en verandermanagementtheorieën (o.a. Harrington 1995) en (in mindere mate) het INK-model.

Steeds meer dringt het besef door dat organisatieverbetering niet alleen kan worden gebaseerd op basis van een analytisch proces bijvoorbeeld conform een van de hierboven genoemde modellen, maar zeker ook op basis van een creatief leerproces dat mede gestoeld is op:

 • individuele en collectieve waarden en normen;
 • organisatorische en persoonlijke competentieontwikkeling versterkt door innerlijke betrokkenheid;
 • persoonlijke ambitie (en balancering hiervan met het persoonlijk gedrag) en de gemeenschappelijke ambitie van de organisatie.

Ik was dan ook direct geïnteresseerd toen ik door een van de redactieleden van de Kwaliteitskring werd geattendeerd op het boek Total Performance Scorecard van Hubert Rampersad.

Total Performance Scorecard heeft betrekking op maximale persoonlijke ontplooiing van de medewerkers en het optimaal gebruik maken van hun mogelijkheden, teneinde de gewenste prestaties voor de organisatie te kunnen leveren. Dit op basis van een persoonlijke visie op de eigen toekomst, vastgelegd middels de Persoonlijke Balanced Scorecard, en een collectieve visie op de toekomst van de organisatie, beiden als onderdeel van de Total Performance. In dit boek wordt uitgebeid stilgestaan bij het opstellen van een Persoonlijke Balanced Scorecard, waarop ik me in deze redactionele bijdrage voor de Kwaliteitskring wil richten. Ik maak hierbij veelvuldig gebruik van het boek Total Performance Scorecard, welke ik u overigens van harte kan aanbevelen.


Figuur1 : De samenhangende onderdelen van
het Total Performance Scorecard –concept.

Persoonlijke Balanced Scorecard
De Persoonlijke Balanced Scorecard kan worden beschreven als “het geheel van persoonlijke missie, visie, kritische succesfactoren, doelen, prestatie-indicatoren en verbeteracties”. Het is een persoonlijke notitie over uzelf en bedoeld om u met vastberadenheid en energie in beweging te krijgen.

Het opstellen van een Persoonlijke Balanced Scorecard kan worden gestart middels het opschrijven van uw persoonlijke missie, visie en kernwaarden en doelen. Zet uzelf eens een spiegel voor. Denk hierbij dan aan vragen zoals, wie ben ik, wat zijn mijn unieke talenten, wat wil ik bereiken, hoe wil ik me in de samenleving onderscheiden.

Vervolgens leidt u hieruit uw persoonlijke kritische succesfactoren af.

Deze kritische succesfactoren vormen realiseerbare mijlpalen in uw leven en zijn gerelateerd aan het:

 • financiële perspectief (in hoeverre u uw financiële behoeften kunt vervullen);
 • extern perspectief (de relaties met uw levenspartner, kinderen, vrienden, werkgever, medewerkers en anderen);
 • intern perspectief (uw lichamelijke gezondheid en geestelijke gesteldheid);
 • kennis- en leerperspectief (uw bekwaamheden/vaardigheden en lerend vermogen).
Kritische succesfactoren van “Mister X..”
financiële perspectief extern perspectief
Financiële zelfstandigheid

Gewaardeerd worden door gezin, vrienden. Medewerkers en werkgever.
Kwalitatief hoogwaardig werk afleveren

intern perspectief kennis- en leerperspectief

Harmonieus samenwerken, elkaar helpen. Anderen inspireren en kennis met elkaar delen.
Streven naar fysieke en geestelijke gezondheid.

Initiatieven nemen, leren van fouten en mezelf voortdurend verbeteren en ontplooien
Ik leer elke dag iets bij en zal altijd leerling blijven

figuur 2: Voorbeeld KSF’s van”mister X….”

De persoonlijke doelen, welke uiteraard worden afgeleid van uw persoonlijke kritische succesfactoren, vloeien voort uit de zelfbeoordeling van uw sterke kanten en tekortkomingen. Met name de dingen waar u niet goed in bent, of gewoonten die uw leven ongunstig beïnvloeden, moet u onder ogen zien en in uw persoonlijke doelen opnemen.

De persoonlijke doelen dient u nu verder te “smartificeren”.

 • Specific, moet specifiek geformuleerd zijn zodat ook het gedrag hiermee beïnvloed kan worden;
 • Measurable, moet zodanig geformuleerd zijn dat hiermee het doel kan worden gemeten, bijvoorbeeld middels persoonlijke prestatie-indicatoren;
 • Achievable, moet realistisch, realiseerbaar, haalbaar en acceptabel zijn;
 • Result oriented, moet resultaatgericht zijn;
 • Time specific, moet tijdgebonden zijn, teneinde de realisatie van het doel in de tijd te kunnen volgen.

Om uw gestelde doelen te behalen dient nu de benodigde verbeteracties te formuleren, welke uiteraard ook aan bepaalde criteria moeten voldoen. Ze moeten enerzijds specifiek, meeslepend, gedegen en uitvoerbaar zijn en anderzijds gekoppeld aan de persoonlijke prestatie indicatoren.

Inmiddels heeft u nu een eerste belangrijke stap gezet in het opstellen van uw Persoonlijke Balanced Scorecard.

PDCA
Nu u bekend bent met de persoonlijke doelen die u wilt bereiken en de hierbij behorende verbeteracties heeft geformuleerd volgt de fase van het uitvoeren van het verbeterproces, conform de Deming-cyclus.

 • Plannen, het selecteren c.q prioriteren van uw belangrijkste persoonlijke doelen (met bijbehorende verbeteracties);
 • Doen, het uitvoeren van uw persoonlijke verbeteractie in eerste instantie op beperkte schaal;
 • Controleren, het evalueren van de resultaten van de verbeteracties aan de hand van de gedefinieerde persoonlijke prestatie-indicatoren;
 • Actie, het uitvoeren van de persoonlijke verbetering, waarbij de nadruk moet worden gelegd op het in balans brengen en houden van uw persoonlijke ambitie en uw persoonlijk gedrag.

Omdat u tijdens het verbeterproces de PDCA-cyclus voortdurend doorloopt leert u uzelf en uw functioneren binnen uw omgeving/organisatie steeds beter kennen. Hiermee is de basis gelegd voor het op een vastberaden wijze verbeteren van uw persoonlijke prestaties.

Relatie Persoonlijke Balanced scorecard en
Organisatorisch Balanced Scorecard

Ook vanuit het bedrijf kunnen op vergelijkbare wijze doelstellingen worden geformuleerd, welke kunnen worden doorvertaald naar individuele doelstellingen voor de medewerkers.

Stroken de vanuit de organisatie opgelegde doelstellingen nu met uw persoonlijke ambitie en doelstellingen en passen deze derhalve binnen uw persoonlijke verbeterproces, dan zal u hieraan met meer committent, loyaliteit en toewijding aan meewerken. Dit heeft te maken met zingeving, creativiteit, intuïtie, plezier, passie, gedrevenheid, energie, inspiratie, betrokkenheid en enthousiasme. De kans dat het resultaat van de door het bedrijf aan u opgelegde verbetering daadwerkelijk bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van het bedrijf of de organisatie wordt hiermee fors verhoogd.

Your own self is your ultimate teacher. The outer teacher is merely a milestone. It is only your inner teacher that will walk you to the goal, for he is the goal. – Shri Nisargadatta Maharaj


Verslag geschreven door: Wijnand Vette, dagelijks werkzaam bij Zeeland Seaports. Voor vragen en/of reacties op dit artikel kunt u contact opnemen met hem op emailadres w.vette@hetnet.nlWebmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland