Nieuwjaarsbijeenkomst 2007


  homepage   wat doen we?   nieuwjaarsbijeenkomst 2007 verslag   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering

Door Rob Schieman – 24 januari 2007
Op 24 januari 2007 vond in het historische hart van Middelburg de Nieuwjaarsbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering plaats van de Kwaliteitskring Zeeland. Vierentwintig leden werden in het monumentale en unieke Abdijcomplex op gastvrije wijze onthaald door de Provincie Zeeland. Gedeputeerde drs. Harry van Waveren en provinciesecretaris mr. drs. Viek Verdult traden op als gastheren. Zij spraken onder andere over bestuurlijke slagkracht en de wijze waarop organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg bij de Provincie Zeeland hieraan bijdragen. Gestart werd echter met de algemene ledenvergadering onder de bezielende leiding van voorzitter Jan Stolwijk.

Algemene ledenvergadering

Na iedereen van harte welkom geheten te hebben doet voorzitter Jan Stolwijk verslag van het wel en wee van de Kwaliteitskring over 2006. Na de financiën wordt het programma van 2007 besproken, dat nog in de steigers staat. Ook wordt aftredend bestuurslid Robert Bakker bedankt voor zijn inzet en enthousiasme de achterliggende 10 jaar. De kring is hem gelukkig niet kwijt als actief lid aangezien hij zich, na een voorzichtig duwtje van de voorzitter, ‘spontaan’ aanmeldde voor de kascommissie 2007!

Bestuurlijke slagkracht en de Provincie Zeeland

Na de algemene bestuursvergadering was het de beurt aan de vertegenwoordigers van de Provincie Zeeland. Op boeiende wijze schetste de provinciesecretaris Verdult de geschiedenis van de Abdij en van de ‘manenblussers’ en hun stad Middelburg. De geschiedenisles verhaalde over de Norbertijnen - de Belgische monniken die de Abdij in 1127 stichtten – en over Willem van Oranje, Frederik Hendrik, Maurits, Napoleon en Wilhelmina, die het oudste provinciehuis van Nederland (anno 1574) met een bezoek hebben vereerd.

De leden van de Kwaliteitskring werden geattendeerd op de Open Dag van de Provincie Zeeland die voor 3 maart op de agenda staat. Er valt die (spetterende) dag het nodige te zien en te beleven, zo werd ons beloofd. Ook werd de opening van het verbouwde Zeeuws Museum op 4 juni niet onvermeld gelaten.

Na de ontvangst werd de Kwaliteitskring getrakteerd op een rondleiding door de Statenzaal en de bijbehorende lokaliteiten.

Gedeputeerde Van Waveren gaf in zijn betoog aan dat burgers zich een voorstelling kunnen maken van de activiteiten van het rijk en de gemeenten maar dat het voor vele burgers lastig is een goede voorstelling te maken van de Provincie en haar rol in het krachtenveld. Kenmerk van kwaliteit, aldus de gedeputeerde, is de realisatie van plannen: “Geen papieren tijger dus maar duidelijk aangeven wat we willen en daar dan zelf actief mee aan de slag gaan.” Als voorbeelden werden genoemd het plan Perkpolder, de jeugdtheaterschool en tal van andere initiatieven op het gebied van ontwikkeling, zoals de kenniswerf Vlissingen. De samenwerking met partners staat daarbij centraal, aldus de gedeputeerde: “Het kost weliswaar meer aan voorbereiding maar dat win je ruimschoots terug bij de realisatie.”

Provinciesecretaris Viek Verdult is van mening dat kwaliteitsmanagement en HRM organisatieontwikkeling hand in hand gaan: “De bedrijfsvoering wordt dan pas echt leuk. Kwaliteit is immers geen doel op zich maar een middel. Het staat niet op zichzelf.”

Er werd stil gestaan bij de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement binnen de Provincie Zeeland de achterliggende 10 jaar, in relatie tot het INK model. In het begin was er een sterk ‘bottom up’ gerichte aanpak. In 1 collegeperiode werden wel 200 verbeteracties opgestart, zoals het monitoren van de telefonische bereikbaarheid en het reduceren van de doorlooptijden van bezwaarschriftprocedures.

Twee jaar geleden heeft de Provincie de stap gemaakt naar een ‘fase 3’ (systeemgerichte) organisatie waar een ‘bottom up’ en ‘top down’ benadering elkaar versterken ten behoeve van de bestuurlijke slagkracht. Zo worden door het bestuur verbeteracties aangemoedigd die zich richten op bepaalde domeinen. Elke directie heeft thans een kwaliteitscoördinator die faciliterend werkt.

Het ‘van buiten naar binnen denken’ is, aldus de provinciesecretaris, een belangrijk cultuurelement geworden. Een drietal speerpunten voor kwaliteitsmanagement zijn geformuleerd in het licht van het vergroten van de bestuurlijke slagkracht van de Provincie:

  1. Kwaliteit van medewerkers vergroten door competentieontwikkeling (met prestatiebonussen tot wel 7%);
  2. Externe oriëntatie als leidraad voor de bedrijfsvoering (de blik ‘op buiten’ richten);
  3. De ontwikkeling van de organisatie: kwaliteit, externe oriëntatie, integraliteit en samenwerking als ‘key items’.

Als slotconclusie werd gesteld dat kwaliteitsmanagement en organisatieontwikkeling elkaar versterken en dat kwaliteit de verbindende factor van buiten naar binnen is. De leden van de kwaliteitskring konden zich in die conclusie wel vinden.

Na een afsluitend hapje en een drankje togen de leden en hun gastheren huiswaarts. Het einde van een goed verzorgde, boeiende avond.

Klik hier voor de Powerpoint presentatie van de Provincie Zeeland genaamd “Slagkracht met Kwaliteit”.

Klik hier voor een foto-impressie van de bijeenkomst.

Het Financieel Jaarverslag + Verslag van de ALV 2006 zijn opgenomen achter de “voor leden” knop.


Het verslag is geschreven door Rob Schieman, werkzaam als bedrijfsadviseur/coach bij SchipperOAZ ( www.ondernemendoejesamen.nl). Voor vragen en/of reacties op dit artikel kunt u contact opnemen met Rob op zijn emailadres rschieman@schipperoaz.nl. De foto’s zijn gemaakt door Robert Bakker.Webmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland