Investeren in de toekomst...


  homepage   artikelen   investeren   Home  Email deze pagina  Print deze pagina

Investeren in de toekomst...

Door Marc D'Hoore - 19-11-2002
Duurzaam ondernemen is een continu verbeteringsproces dat niet alleen veranderingen op gang trekt in de strategie, maar ook op het beleids- en operationele niveau, gesteund door een veranderingsproces bij het management. Het is durven de visie, strategie en instrumenten van het bedrijf te herbekijken en te toetsen aan een veel ruimer scala aan criteria. Je oriënteert je bedrijf als het ware op een gestructureerde manier naar de buitenwereld en naar de toekomst. Het is een investering op lange termijn die wordt geïmplementeerd via een pragmatische en projectmatige stap-voor-stap benadering.

Visie

Elk gezond bedrijf bekijkt zijn omgeving in eerste instantie vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf bestaat dan ook op de eerste plaats uit het genereren van welvaart, de creatie van werkgelegenheid, etc.

Een succesvolle bedrijfsleider analyseert hiervoor de marktpositie van zijn bedrijf, onderzoekt de afzetmarkten, luistert, legt verbanden, beslist en is in staat om een toekomstvisie uit te bouwen.

In een steeds kleiner wordende wereld waar alles voortdurend in beweging is, is de uitwerking van een sterke toekomstvisie belangrijker dan ooit. Immers, bedrijven die niet enkel rekening houden met de evoluties in hun sector maar in staat zijn te anticiperen op de evolutie van de maatschappij in haar geheel, zullen de sterksten blijken te zijn.

In de (inter)nationale politiek, de investeringsmilieus en in de bedrijfscontext neemt het belang van sociale en ecologische (lees duurzaamheids) criteria alsmaar toe. Bovendien noteren we een toenemende aandacht voor de bedrijfswereld vanuit een alsmaar beter georganiseerd maatschappelijk middenveld.

Ook de media en de consumenten worden alsmaar gevoeliger voor deze onderwerpen 'duurzaamheid'. Dit werd onlangs nogmaals geïllustreerd door een onderzoek van de OIVO waaruit blijkt dat 27% van de consumenten zich milieubewust wil profileren en 22% als een verantwoordelijke burger. Deze cijfers vertalen zich op dit moment echter nog niet volledig door naar de markt als het op effectieve aankopen aankomt. Deze gebrekkige doorvertaling is deels te wijten aan een onvoldoende informatie die de klant vandaag ter beschikking heeft. Desondanks zijn er duidelijk tendensen zichtbaar. Vanuit het investeringsmilieu wordt eenzelfde signaal gegeven. Het volume van ethische aandelen in de beleggers portefeuille is vandaag nog beperkt maar kent een zeer sterke groei.

Wat betekent duurzaam ondernemen dan voor mijn bedrijf?

Duurzaamheid op ondernemingsniveau is de toepassing van een strategie die systematisch de economische, milieu- en sociale impact van de bedrijfsvoering integreert. De communicatie en toetsing van deze strategie met betrokkenen vormt hiervan een essentieel onderdeel.

Duurzaam ondernemen is dus niet het handig of modieus verpakken van een aantal reeds aanwezige projecten en tools. Het is durven vragen stellen over je dagdagelijks handelen en de identiteit van je onderneming. Wat houdt precies onze organisatie 'samen'? Waarvoor staan we? Wat is het effect van onze activiteiten op de samenleving? Welke maatschappelijke groepen oefenen een grote invloed uit op onze bedrijfsactiviteiten en wat denken zij? Ook deelelementen van de bedrijfsstrategie -bv. milieuzorgsystemen, integrale kwaliteitszorg,...- kunnen essentiële bouwstenen vormen, in zoverre ze bepaalde praktijken of processen in vraag stellen en de visievorming in een organisatie stimuleren.

Het proces van reflectie is niet één-dimensionaal maar bestrijkt drie schijnbaar tegengestelde domeinen: het economische, het ecologische en het sociale. De integratie ervan wordt ook wel de 'triple bottom line' genoemd. Kritische reflectie resulteert in een graduele transformatie en een continu vernieuwings- en verbeteringsproces. Het is een middel om als onderneming uw marktpositie kritisch te evalueren en na te gaan hoe u deze situatie in de tijd kan versterken. Een pragmatische en doordachte toepassing van de triple bottom line biedt elke onderneming nieuwe opportuniteiten, ook de kleine of middelgrote.

Het is dan ook belangrijk om van bij de start een zo duidelijk mogelijke link na te streven tussen de corebusiness (de kernactiviteiten) en de bedrijfswaarden enerzijds en de DO-acties anderzijds. Het heeft geen nut acties te implementeren die mijlenver van de eigenlijke kernactiviteiten staan. Deze kunnen zelfs verkeerdelijk geïnterpreteerd worden en op den duur contraproductief werken. In dezelfde optiek moet het DO-project maximaal vertaald worden in concrete voordelen en opbrengsten. Een quick-win is zeker een belangrijke schakel in het motivatieproces van de betrokkenen. Het is beter om met een relatief kleinschalig, goed afgebakend pilootproject te beginnen, waarbij de objectieven realistisch worden vastgelegd. Op die manier krijgt het project een voorbeeldfunctie: het demonstreert de toegevoegde waarde van het veranderingsproces dat meer fundamentele DO-transformatieprocessen op gang trekt.


Het project Quadrant, gestart op initiatief van de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, geeft een 60-tal bedrijven uit Oost- en West Vlaanderen en uit Zeeland een begeleiding bij de opbouw van een geïntegreerd zorgsysteem. De deelnemende bedrijven krijgen meteen ook een aanzet om te gaan nadenken in termen van duurzaam ondernemen. Vanuit het project worden een aantal activiteiten gepland waaraan elke bedrijfsleider met interesse voor integratie en duurzaam ondernemen zonder kosten kan deelnemen. De eerstvolgende activiteit is een sessie rond de doorgroei naar duurzaam ondernemen vanuit de bestaande zorgsystemen. De sessie gaat door op 23 januari 2003 te Gent.

Voor meer informatie kan u terecht bij de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen: tel. 052/20 02 41 of fax 052/22 23 04 – contactpersoon is Sara Wijnant. E-mail : quadrant@khndendermonde.be


Webmaster Christiaan Boland |   Powered by MySQL Copyright © KwaliteitsKring Zeeland